The benefits of reading the Urantia Book

A forum to discuss the Urantia Book.
Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 06, 2019 12:11 am

:study: More about lava domes vs impact craters ...

Re: http://www.b14643.de/Tektites/

"It is urgently necessary to brake the currently raging impact crater hysteria. With the help of meanwhile established criteria
many impact-events became postulated, mostly too quickly and not sufficiently examined." :roll:

... Albeit, the asteroid theory is more exciting than "dinosaurs ate themselves to death". ;)

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 06, 2019 2:55 am

:study: More about lava domes vs impact craters ...

:scratch: The deaths of dinosaurs due to slowly increasing food shortage would have occurred over a longer period of time
than the deaths of dinosaurs due to sudden environmental impact causing rapidly increasing food shortage;
i.e., the relative ages of dinosaur bones should be a significant clue. :finger:

:idea: Of course, a volcanic eruption and an asteroid hit both occur in a short period of time,
but an asteroid hit is relatively instantaneous compared to a volcanic eruption. ;)
And volcanic ash is more likely to cause sun-darkening for years!

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 06, 2019 5:11 am

:roll Time to wrap up the dinosaur demise ...

(from 120 to 60 million years ago) "These massive creatures became less active and strong as they grew larger and larger; but they required such an enormous amount of food and the land was so overrun by them that they literally starved to death and became extinct — they lacked the intelligence to cope with the situation." (UB, 60:2.3)

Re: https://www.space.com/what-killed-dinos ... anoes.html

"The asteroid or comet that smacked into Earth 66 million years ago might not be the only culprit behind the dinosaurs' demise. Two new studies in the journal Science examine the possible connection between this impact (Chicxulub Crater) and huge volcanic eruptions in India, on the opposite side of the world.''

:idea: Analysis: Although the largest dinosaurs were becoming extinct by 66 million years ago, volcanoes and the Chicxulub asteroid coincidentally seem to explain their demise. That smaller dinosaurs evolved long past the 66-million-years-ago asteriod seems historically insignificant. And the competing "Chicxulub asteroid" or "lava dome" theories are still competing ... apparently. :roll:

Rod :stars:

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 06, 2019 8:39 am

:roll Time to wrap up the dinosaur demise (again) ...

"95,000,000 years ago the American and European land masses again began to sink. The southern seas commenced the invasion of North America and gradually extended northward to connect with the Arctic Ocean, constituting the second greatest submergence of the continent." (60:3.5)

(70,000,000 years ago) "This was an age of volcanic activity all over the world, giving rise to numerous small isolated volcanic cones." (60:3.15)

:idea: These two quotes best describe the geologic ups and down (literally, as in "submerged land") occurring frequently during those many millions of years while life was evolving upon the lands and in the seas. Whether or not Chicxulub was caused by an asteroid, land submergence and volcanic activity (causing decreased sunlight) seem to be the greater causes of plants' and animals' disappearance. ;)

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 06, 2019 9:00 pm

Re: https://www.nbcnews.com/mach/science/we ... cna1062176

"In the next decade or so, it’s entirely possible that you’ll see a headline announcing that NASA has found evidence of life in space."

"In your superuniverse not one cool planet in forty is habitable by beings of your order. And, of course, the superheated suns and the frigid outlying worlds are unfit to harbor higher life. In your solar system only three planets are at present suited to harbor life. Urantia, in size, density, and location, is in many respects ideal for human habitation." (UB, 15:6.15)

:idea: So ... microbial life might be discovered, especially on these three unidentified planets, but existence - past or current - of human-like beings seems unlikely ... given the implantation of life on Urantia by the local universe Life Carriers:

"Life does not originate spontaneously. Life is constructed according to plans formulated by the (unrevealed) Architects of Being and appears on the inhabited planets either by direct importation or as a result of the operations of the Life Carriers of the local universes. These carriers of life are among the most interesting and versatile of the diverse family of universe Sons. They are intrusted with designing and carrying creature life to the planetary spheres." (36:0.1)

See also: Paper 15 - The Seven Superuniverses,
6. The Spheres of Space - http://www.theub.org/part-i.html#P015_6_15
Paper 36 - The Life Carriers - http://www.theub.org/part-ii.html#P036_0_1

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Wed Oct 09, 2019 1:11 pm

:study: Reflecting on the New Testament ...

For perspective, whereas the UB presents what Jesus taught,
the New Testament presents what people say Jesus taught.
Whereas most controversy about the UB is its source(s),
what Jesus actually taught is rarely disputed. ;)

:idea: Simply stated ...
The New Testament is the religion about Jesus - the UB reveals the religion of Jesus.
Study the UB Part IV to learn about Jesus and what he actually taught ...
then study the New Testament to learn about Christianity.

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Thu Oct 10, 2019 5:55 pm

:sunflower: How to Pronounce Terms in the Urantia Book:
(edited from https://www.urantia.org/study/guide-pro ... antia-book )

:roll Copy and paste rightmost term (including '/') into:
https://itinerarium.github.io/phoneme-synthesis/
then press Pronounce. First try: /ju'rænʃə/ ;)

~ A
~ Abaddon/ /'abədän/ /'æbədɑn/
~ abandonters/ /abən'däntə(r)z/ /æbən'dɑntɚz/
~ Abila/ /'abilə/ /'æbɪlə/
~ Abimelech/ /ə'biməlek/ /ə'bɪməlɛk/
~ absoluta/ /absō'lütə/ /æbso'lutə/
~ absolutum/ /absō'lütəm/ /æbso'lutəm/
~ absonite/ /'absənīt/ /'æbsənait/
~ absoniters/ /absə'nītə(r)z/ /'æbsə'naitɚz/
~ absonity/ /ab'sänitē/ /æb'sɑnɪti/
~ Achaia/ /ə'kāə/ /ə'keə/
~ Actium/ /'aktēəm/ /'æktiəm/
~ Adamsonites/ /'adəmsənīts/ /'ædəmsənaits/
~ Aden/ /'ādən/ /'edən/
~ Agaman/ /'aɡəmən/ /'æɡəmən/
~ agondontors/ /aɡən'däntə(r)z/ /æɡən'dɑntɚz/
~ Agrippa/ /ə'ɡripə/ /ə'ɡrɪpə/
~ Alpheus/ /al'fēəs/ /æl'fiəs/
~ Alvoring/ /'alvȯriŋ/ /'ælvɔrɪŋ/
~ Amadon/ /'amədän/ /'æmədɑn/
~ Amadonites/ /'amədänīts/ /'æmədɑnaits/
~ Amathus/ /'aməthəs/ /'æməθəs/
~ Amenemope/ /ämenə'mōpə/ /ɑmɛnə'mopə/
~ Amosad/ /'amōsad/ /'æmosæd/
~ Anaxand/ /'anəksand/ /'ænəksænd/
~ Andon/ /'andän/ /'ændɑn/
~ Andonic/ /an'dänik/ /æn'dɑnɪk/
~ Andonites/ /'andänīts/ /'ændɑnaits/
~ Andovontia/ /andō'vänshə/ /ændo'vɑnʃə/
~ Andronover/ /an'dränōvə(r)/ /æn'drɑnovɚ/
~ Ang/ /aŋ/ /æŋ/
~ Angamon/ /'aŋɡəmän/ /'æŋɡəmɑn/
~ Angona/ /aŋ'ɡōnə/ /æŋ'ɡonə/
~ Annas/ /'anəs/ /'ænəs/
~ Anova/ /an'ōvə/ /æn'ovə/
~ Antipas/ /'antipəs/ /'æntɪpəs/
~ Antipatris/ /an'tipətris/ /æn'tɪpətrɪs/
~ Apostolic/ /apəs'tälik/ /æpəs'tɑlɪk/
~ Aquila/ /'akwilə/ /'ækwɪlə/
~ Arbela/ /är'bēlə/ /ɑr'bilə/
~ Archelaus/ /ärkə'lāəs/ /ɑrkə'leəs/
~ Areopagus/ /ärē'äpəɡəs/ /ɑri'ɑpəɡəs/
~ Areopolis/ /ärē'äpōlis/ /æri'ɑpilɪs/
~ Aristotelian/ /aristō'tēlyen/ /ærɪsto'tiljɛn/
~ Arius/ /ə'riəs/ /ə'raiəs/
~ Aroer/ /ə'rōə(r)/ /ə'roɚ/
~ Ascendington/ /ə'sendiŋtən/ /ə'sɛndɪŋtən/
~ Ashdod/ /'ashdäd/ /'æʃdɑd/
~ Ashtaroth/ /'ashtərȯth/ /'cʃtərɔθ/
~ Ashurbanipal/ /ashə(r)'bänəpäl/ /æʃɚ'bɑnəpɑl/
~ Asmonean/ /azmə'nēən/ /æzmə'niən/
~ Assuntia/ /ə'sənshə/ /ə'sʌn'ʃə/
~ Athanasius/ /athə'nāshəs/ /æθə'neʃəs/
~ Avonal/ /'avənəl/ /'ævənəl/

~ B
~ Baal/ /'bāəl/ /'beəl/
~ Bablod/ /'babläd/ /'bæblɑd/
~ Bablot/ /'bablät/ /'bæblɑt/
~ Badonan/ /'badōnan/ /'bædonæn/
~ Badonites/ /'badōnīts/ /'bædonaits/
~ Barabbas/ /bə'rabəs/ /bə'ræbəs/
~ Bartimeus/ /bärtə'māəs/ /bɑrtə'meəs/
~ Batanea/ /batə'nēə/ /bætə'niə/
~ Bautan/ /'bȯtan/ /'bɔtæn/
~ Beeroth/ /'bēəräth/ /'biərɑθ/
~ Beersheba/ /bir'shēbə/ /bɪr'ʃibə/
~ Beit/Adis/ /'bāt/'adis/ /'bet/'ædɪs/
~ Beit/Jenn/ /'bāt/'jen/ /'bet/'dʒɛn/
~ Bethabara/ /bə'thabərə/ /be'θæbərə/
~ Bethel/ /'bethəl/ /'bɛθəl/
~ Beth/Meon/ /'beth/'mēän/ /'bɛθ/'mian/
~ Beth-Nimrah/ /'beth/'nimrä/ /'bɛθ/'nɪmra/
~ Beth/Peor/ /'beth/'pēȯr/ /'bɛθ/'piɔr/
~ Bethphage/ /beth'fājē/ /bɛθ'fedʒi/
~ Bethsaida/ /beth'sāidə/ /bɛθ'seɪdə/
~ Beth/Shean/ /'beth/'shēən/ /'bɛθ/'ʃiən/
~ Beth-zur/ /'beth/'zür/ /'bɛθ/zur/
~ Bildad/ /'bildad/ /'bɪldæd/
~ Bithynia/ /bi'thinēə/ /bɪ'θɪniə/
~ Bon/ /bän/ /bɑn/
~ Bosora/ /'bäsōrə/ /'bɑsorə/
~ Busiris/ /byü'sīris/ /bju'sairɪs/

~ C
~ Caesarea/ /sesə'rēə/ /sɛsə'riə/
~ Caiaphas/ /'kīəfəs/ /'kaiəfəs/
~ Caligastia/ /kali'ɡast(ē)ə/ /kælɪ'ɡæstiə/
~ Callirrhoe/ /kali'rōə/ /kælɪ'roə/
~ Cana/ /'kānə/ /'kənə/
~ Cano/ /'kānō/ /'kəno/
~ Capernaum/ /kə'pərnāəm/ /kə'pɝneəm/
~ Capitolias/ /kapi'tōlēəs/ /kæpɪ'toliəs/
~ Cappadocia/ /kapə'dōshə/ /kæpə'doʃə/
~ Capua/ /kap'yüa/ /kæp'juə/
~ Caspin/ /'kaspin/ /'kæspɪn/
~ Cedes/ /'sedēz/ /'sɛdiz/
~ Celsus/ /'selsəs/ /'sɛlsəs/
~ Celta/ /'seltə/ /'sɛltə/
~ Charax/ /'chäraks/ /'tʃaræks/
~ Chazan/ /'khäzen/ /'c̣azɛn/
~ Chorazin/ /kō'rāzin/ /ko'rezɪn/
~ chronoldek/ /kre'näldek/ /krə'nɑldɛk/
~ Chuza/ /'küzə/ /'kuzə/
~ Claudus/ /'klȯdəs/ /'klɔdəs/
~ Cleopas/ /'klēəpəs/ /'kliəpəs/
~ Clopas/ /'klōpəs/ /'klopəs/
~ Crispus/ /'krispəs/ /'krɪspəs/
~ Cuthites/ /'küthīts/ /'kuθaits/
~ Cymboyton/ /sim'bȯitən/ /sɪm'bɔitən/
~ Cyrene/ /sī'rēnə/ /sai'rinə/

~ D
~ Dabaritta/ /dabə'ritə/ /dæbə'rɪtə/
~ Dalamatia/ /dalə'māshə/ /dælə'meʃə/
~ Daligastia/ /dali'ɡast(ē)ə/ /dælɪ'ɡæstiə/
~ Daynals/ /'dānälz/ /'denɑlz/
~ Decapolis/ /de'capōlis/ /dɛ'cæpolɪs/
~ denarii/ /dē'nerēī/ /di'nɛriai/
~ Didymus/ /'didəməs/ /'dɪdəməs/
~ Dilmat/ /'dilmät/ /'dɪlmɑt/
~ Dilmun/ /'dilmən/ /'dɪlmən/
~ Dion/ /'dēän/ /'diɑn/
~ Dium/ /'dēəm/ /'diəm/
~ Dives/ /'dīvēz/ /'daiviz/
~ Divinington/ /di'viniŋtən/ /di'vɪnɪŋtən/

~ E
~ Eber/ /'ēbə(r)/ /'ibɚ/
~ Edentia/ /ē'denshə/ /I'dɛnʃə/
~ Edrei/ /'edrēī/ /'ɛdriai/
~ Eliphaz/ /'eləfaz/ /'ɛləfæz/
~ El/Elyon/ /'el/el'yȯn/ /'ɛl/ɛl'yɔn/
~ Elealah/ /ēlē'ālə/ /ili'elə/
~ Elohim/ /elō'hēm/ /ɛlo'him/
~ El/Shaddai/ /'el/'shädī/ /'ɛl/'ʃɑdai/
~ Emmaus/ /e'māəs/ /ɛ'meəs/
~ Endor/ /'endȯr/ /'ɛndɔr/
~ En/Ganim/ /'en/'ganim/ /'ɛn/'ɡænɪm/
~ Engedi/ /en'ɡedē/ /ɛn'ɡɛdi/
~ Enos/ /'ēnōs/ /'inos/
~ Ensa/ /'ensə/ /'ɛnsə/
~ Ephesus/ /'efesəs/ /'ɛfɛsəs/
~ Ephraim/ /'efrēəm/ /'ifriəm/
~ Esdraelon/ /esdrā'ēlän/ /ɛsdre'ilɑn/
~ Esta/ /'estə/ /'ɛstə/
~ Essenes/ /e'sēnz/ /ɛ'sinz/
~ Eventod/ /'ēvəntäd/ /'ivəntɑd/

~ F
~ Fad/ /fad/ /fæd/
~ Fanoving/ /'fanōōviŋ/ /'fænovɪŋ/
~ Fantad/ /'fantad/ /'fæntæd/
~ finaliter/ /fī'nalitə(r)/ /fai'nælɪtɚ/
~ Flavius/ /'flāvēəs/ /'fleviəs/
~ Fonta/ /'fäntə/ /'fɑntə/
~ Fortant/ /'fȯrtant/ /'fɔrtænt/
~ frandalank/ /'frandəlank/ /'frændəlænk/

~ G
~ Gadara/ /'ɡadərə/ /'ɡædərə/
~ Gadda/ /'ɡadə/ /'ɡædə/
~ Gadiah/ /ɡə'dīə/ /ɡə'daiə/
~ Gaius/ /'ɡāəs/ /'ɡeəs/
~ Galantia/ /ɡə'lanshə/ /ɡə'lænʃə/
~ Galatia/ /ɡə'lāshə/ /ɡə'leʃə/
~ Gamala/ /ɡə'mälə/ /ɡə'mɑlə/
~ Gamaliel/ /ɡə'mālēəl/ /ɡə'meliəl/
~ Ganid/ /'ɡānid/ /'ɡenɪd/
~ Gavalia/ /ɡə'vāl(ē)ə/ /ɡə'veliə/
~ Geba/ /'ɡēbə/ /'ɡibə/
~ Gehenna/ /ɡē'henə/ /ɡi'hɛnə/
~ Gerasa/ /ɡe'räsə/ /ɡɛ'rɑsə/
~ Gerizim/ /'ɡerəzim/ /'ɡɛrəzɪm/
~ Gethsemane/ /ɡeth'semənē/ /ɡɛθ'sɛməni/
~ Gilboa/ /ɡil'bōə/ /ɡɪl'boə/
~ Gilead/ /'ɡilēad/ /'ɡɪliæd/
~ Gischala/ /ɡis'shälə/ /ɡɪs'ʃɑlə/
~ Glantonia/ /ɡlan'tōn(ē)a/ /ɡlæn'toniə/
~ Godad/ /'ɡōdad/ /'ɡodæd/
~ Golgotha/ /'ɡälɡəthə/ /'ɡɑlɡəθə/
~ Gonod/ /'ɡōnäd/ /'ɡonɑd/
~ Gophna/ /'ɡōfnə/ /'ɡofnə/
~ gradant/ /'ɡrādant/ /'ɡredænt/
~ Grandfanda/ /ɡrand'fandə/ /ɡrænd'fændə/
~ gravita/ /'ɡravitə/ /'ɡrævɪtə/
~ Guites/ /'ɡüīts/ /'ɡuaits/

~ H
~ Hallel/ /hä'lāl/ /hɑ'lel/
~ Hamathites/ /'hāmathīts/ /'hemæθaits/
~ Han/(Empire)/ /hān/ /hɑn/
~ Hanavard/ /'hanəvärd/ /'hænevɑrd/
~ Hap/ /hap/ /hæp/
~ Hatita/ /hə'tītə/ /hə'taitə/
~ Havona/ /hə'vōnə/ /hə'vonə/
~ Hebron/ /'hebrən/ /'hɛbrən/
~ Heldua/ /'heldüa/ /'hɛlduə/
~ Henselon/ /'hensəlän/ /'hɛnsəlɑn/
~ Herodias/ /hə'rōdēəs/ /hə'rodiəs/
~ Herodians/ /hə'rōdēenz/ /hə'rodiɛnz/
~ Heshbon/ /'heshbän/ /'hɛʃbɑn/
~ Hesunanin/ /hesyü'nanin/ /'hɛsju'nænɪn/
~ Hierapolis/ /hīə(r)'äpōlis/ /haiɚ'ɑpolɪs/
~ Hildana/ /hil'dänə/ /hɪl'dɑnɑ/
~ Hinnom/ /'hinäm/ /'hɪnɑm/
~ Holdant/ /'hōldant/ /'holdænt/
~ Hyrcanus/(John)/ /hə(r)'knāəs/ /hɚ'kenəs/

~ I
~ Idumean/ /idyü'mēən/ /ɪdju'miən/
~ Ikhnaton/ /ik'nätən/ /ɪk'nɑtən/
~ Iron/ /'ērän/ /'ɪrɑn/
~ Iscariot/ /is'kerēət/ /ɪs'kɛriət/

~ J
~ Jabbok/ /'jabək/ /'dʒæbək/
~ Jainism/ /'jīnizm/ /'dʒainɪzm/
~ Jairus/ /'jārəs/ /'dʒerəs/
~ Jamniah/ /'jamnēə/ /'dʒæmniə/
~ Jansad/ /'jansad/ /'dʒænsæd/
~ Japhia/ /'jafēə/ /'dʒæfiə/
~ Jaram/ /'jāram/ /'dʒeræm/
~ Jehu/ /'jēhü/ /'dʒihu/
~ Jerusem/ /jə'rüsem/ /dʒə'rusɛm/
~ Jerusemites/ /jə'rüsemīts/ /dʒə'rusɛmaits/
~ Jesus'/(possessive/form)/ /'jēzəs/ /'dʒizəs/
~ Jezreel/ /'jezrēəl/ /'dʒɛzriəl/
~ Joab/ /'jōab/ /'dʒoæb/
~ Jogbehah/ /jäɡ'bēhə/ /dʒɑɡ'bihə/
~ Joppa/ /'jäpə/ /'dʒɑpə/
~ Jose/ /'jōsə/ /'dʒosə/
~ Jotapata/ /jō'täpəcccc/ /dʒo'tɑpətə/
~ Judaizer/ /'jüdēīzə(r)/ /'dʒudiaizɚ/
~ Justa/ /'jəstə/ /'dʒʌstə/
~ Justus/ /'jəstəs/ /'dʒʌstəs/

~ K
~ Kanata/ /kə'nätə/ /kə'nɑtə/
~ Karahta/ /kä'rätä/ /kɑ'rɑtɑ/
~ Karuska/ /kə'rüskə/ /kə'ruskə/
~ Katro/ /'katrō/ /'kætro/
~ Kenan/ /'kēnan/ /'kinæn/
~ Kenites/ /'kēnīts/ /'kinaits/
~ Kerioth/ /'kērēäth/ /'kiriaθ/
~ Kheresa/ /kə'resə/ /kə'rɛsə/
~ Kidron/ /'kidrən/ /'kɪdrən/
~ Kirmeth/ /'kərməth/ /'kɝməθ/
~ Kopet/Dagh/ /'kōpet/'däzh/ /'kopɛt/'dɑʒ/

~ L
~ Lamech/ /'lāmek/ /'lemɛk/
~ Lanaforge/ /'lanəfȯrj/ /'lænəfɔrdʒ/
~ Lanonandek/ /lə'nänəndek/ /lə'nɑnəndɛk/
~ Lao-tse/ /'läō/'tsü/ /'lao/'tsu/
~ Laotta/ /lā'ätə/ /le'ɑtə/
~ Lasea/ /lä'sēə/ /lɑ'siə/
~ Lausanne/ /lō'zan/ /lo'zæn/
~ Leah/ /'lēə/ /'liə/
~ Lebbeus/ /'le'bēəs/ /lɛ'biəs/
~ Lebonah/ /le'bōnə/ /lɛ'bonə/
~ Legatus/ /'leɡətəs/ /'lɛɡətəs/
~ Levi/ /'lēvī/ /'livai/
~ Levites/ /'lēvīts/ /'livaits/
~ Levitical/ /li'vitikəl/ /lɪ'vɪtɪkəl/
~ Livias/ /'livēəs/ /'lɪviəs/
~ Loyalatia/ /lȯ(i)yə'lāshə/ /lɔiə'leʃə/
~ Lut/ /lət/ /lʌt/
~ Lutentia/ /lü'tenshə/ /lu'tɛnʃə/
~ Luz/ /ləz/ /lʌz/
~ Lydda/ /'lidə/ /'lɪdə/
~ Lysimachia/ /līsimə'kēə/ /laisɪmə'kiə/

~ M
~ Macad/ /mə'käd/ /mə'kɑd/
~ Maccabean/ /makə'bēən/ /mækə'biən/
~ Machaerus/ /mə'kērəs/ /mə'kirəs/
~ Machaerian/ /mə'kērēən/ /mə'kiriən/
~ Machiventa/ /maki'ventə/ /mækɪ'vɛntə/
~ Madon/ /'mādän/ /'medɑn/
~ Magadan/ /'maɡədan/ /'mæɡədæn/
~ Magdala/ /'maɡdələ/ /'mæɡdələ/
~ Magi/ /'majī/ /'mædʒai/
~ Majeston/ /mə'jestän/ /mə'dʒɛstɑn/
~ Malach/ /'maläk/ /'mælɑk/
~ Malachi/ /'maləkī/ /'mæləkai/
~ Malavatia/ /malə'vāshə/ /mælə'veʃə/
~ Malkus/ /'malkəs/ /'mælkəs/
~ Malvorian/ /mal'vȯr(ē)ən/ /mæl'vɔriən/
~ Manotia/ /man'ōshə/ /mæn'oʃə/
~ Manovandet/ /manō'vandet/ /mæno'vændɛt/
~ Mansant/ /'mansant/ /'mænsænt/
~ mansonia/ /man'sōn(ē)ə/ /mæn'soniə/
~ Mansurotia/ /mansü'rōshə/ /mænsu'roʃə/
~ Mantutia/ /man'tüshə/ /mæn'tuʃə/
~ Mardus/ /'märdəs/ /'mɑrdəs/
~ Matadormus/ /matə'dȯrməs/ /mætə'dɔrməs/
~ Matthias/ /mə'thīəs/ /mə'/θaiəs/
~ Maza/ /'mäzə/ /'mɑzə/
~ Medeba/ /'medəbə/ /'mɛdəbə/
~ Meganta/ /me'jantə/ /mɛ'dʒæntə/
~ Megiddo/ /me'ɡidō/ /mɛ'gɪdo/
~ Mek/ /mek/ /mɛk/
~ Melchizedek/ /mel'kizədek/ /mɛl'kɪzədɛk/
~ Melkarth/ /'melkärth/ /'mɛlkɑrθ/
~ Merom/ /'mēräm/ /mɪrɑm/
~ Messianic/ /mesē'anik/ /mɛsi'ænɪk/
~ Midianites/ /'midēənīts/ /'mɪdiənaits/
~ midsonite/ /'midsənīt/ /'mɪdsənait/
~ Milcha/ /'milkə/ /'mɪlkə/
~ Mispeh/ /'mizpə/ /'mɪzpə/
~ Monmatia/ /män'māshə/ /mɑn'meʃə/
~ monota/ /mən'ōtə/ /mən'otə/
~ morontia/ /mō'ränshə/ /mo'rɑnʃə/
~ mota/ /'mōtə/ /'motə/

~ N
~ Nabodad/ /'nabōdad/ /'næbodæd/
~ Nabon/ /'nābän/ /'nebɑn/
~ Nahor/ /'nāhȯr/ /'nehɔr/
~ Nain/ /nān/ /nen/
~ Nalda/ /'näldə/ /'nɑldə/
~ Nambia/ /'namb(ē)ə/ /'næmbiə/
~ Nasanta/ /nə'santə/ /nə'sæntə/
~ Nebadon/ /'nebədän/ /'nɛbədɑn/
~ Nicopolis/ /ni'käpōlis/ /nɪ'kɑpolɪs/
~ Ninevah/ /'ninevə/ /'nɪnɛvə/
~ Nod/ /näd/ /nɑd/
~ Nodites/ /'nädits/ /'nɑdaits/
~ Nog/ /näɡ/ /nɑɡ/
~ Norana/ /nȯ'ranə/ /nɔ'rænə/
~ Norlatiadek/ /nȯr'lashədek/ /nɔr'læʃədɛk/

~ O
~ Olivet/ /'älivet/ /'ɑlɪvɛt/
~ omniaphim/ /'ämnēəfim/ /'ɑmniəfɪm/
~ Onagar/ /änəɡär/ /'ɑnəɡɑr/
~ Onamonalonton/ /änəmänə'läntän/ /ɑnəmɑnə'lɑntɑn/
~ Ophel/ /'ōfəl/ /'ofəl/
~ Orlandof/ /'ȯrlandȯf/ /'ɔrlændɔf/
~ Orvonon/ /'ȯrvōnän/ /'ɔrvonɑn/
~ Orvonton/ /ȯr'väntän/ /ɔr'vɑntɑn/

~ P
~ Palonia/ /pal'ōn(ē)ə/ /pæl'oniə/
~ Panoptia/ /pan'äpshə/ /pæn'ɑpʃə/
~ Pantaenus/ /pan'tāənəs/ /pæn'teənəs/
~ Paphos/ /'pāfəs/ /'pefəs/
~ Parthia/ /'pärthēə/ /'pɑrθiə/
~ paschal/ /'paskəl/ /'pæskəl/
~ Patmos/ /'patmäs/ /'pætmɑs/
~ Patrae/ /'patrāə/ /'pætreə/
~ Pella/ /'pelə/ /'pɛlə/
~ Penuel/ /pen'yüəl/ /pɛn'juəl/
~ Perea/ /pē'rēə/ /pi'riə/
~ Perpetua/ /pə(r)'pet/yüə/ /pɚ'pɛtjuə/
~ Pharisaic/ /feri'sāik/ /fɛrɪ'seɪk/
~ Phasaelis/ /fə'sāəlis/ /fə'seəlɪs/
~ Philippi/ /fi'lipī/ /fɪ'lɪpai/
~ Philo/ /'filō/ /'failo/
~ Pisidia/ /pi'sidēə/ /pɪ'sɪdiə/
~ Porogia/ /pō'rōj(ē)ə/ /po'rodʒiə/
~ Porphyreon/ /pȯr'firēən/ /pɔr'fairiən/
~ Porshunta/ /pȯr'shəntə/ /pɔr'ʃʌntə/
~ Portalon/ /'pȯrtəlän/ /'pɔrtəlɑn/
~ praetorium/ /prē'tȯrēəm/ /pri'tɔriəm/
~ Ptolemais/ /täle'māəs/ /tɑlɛ'meəs/
~ Purim/ /'púrim/ /'purɪm/

~ R
~ Ragaba/ /'raɡəbə/ /'ræɡəbə/
~ Ramah/ /'rämə/ /'rɑmə/
~ Ramath/ /'rāməth/ /'reməθ/
~ Ramman/ /'ramän/ /'ræmɑn/
~ Rantowoc/ /'rantōwäk/ /'ræntowɑk/
~ Rantulia/ /ran'tül(ē)ə/ /ræn'tuliə/
~ Ratta/ /'ratə/ /'rætə/
~ Rimmon/ /'rimän/ /'rɪmɑn/
~ Rodan/ /'rōdan/ /'rodæn/

~ S
~ Sadduccee(s)/ /'sajəsē(z)/ /'sædʒəsi(z)/
~ Sadib/ /'sādib/ /'sedɪb/
~ Safed/ /'safed/ /'sæfɛd/
~ Salamis/ /'saləmis/ /'sæləmɪs/
~ Salome/ /sa'lōmē/ /sæ'lomi/
~ Salsatia/ /sal'sāshə/ /sæl'sejə/
~ Salvington/ /'salviŋtən/ /'sælvɪŋtən/
~ Samaria/ /sə'merēə/ /sə'mɛriə/
~ Sandmatia/ /sand'māshə/ /sænd'mejə/
~ Sangik/ /'sanɡik/ /'sænɡɪk/
~ Sanhedrin/ /san'hedrin/ /sæn'hɛdrɪn/
~ sanobim/ /'sanōbim/ /'sænobɪm/
~ Sansa/ /'sansə/ /'sænsə/
~ Sanselon/ /'sansəlän/ /'sænsəlɑn/
~ Sarepta/ /sa'reptə/ /sæ'rɛptə/
~ Sargan/ /'särɡan/ /'sɑrɡæn/
~ Sargon/ /'särɡän/ /sɑrɡɑn/
~ Sarid/ /'serid/ /'sɛrɪd/
~ Sartaba/ /sär'täbə/ /sɑr'tɑbə/
~ Sasta/ /'sastə/ /'sæstə/
~ Satania/ /sə'tān(ē)ə/ /sə'tenia/
~ Sato/ /'sātō/ /'seto/
~ Scythopolis/ /si'thäpōlis/ /sɪ'θɑpolɪs/
~ Sebaste/ /si'bastə/ /sɪ'bæstə/
~ seconaphim/ /sə'känəfim/ /sə'kɑnəfɪm/
~ secoraphic/ /sekō'rafik/ /sɛko'ræfɪk/
~ segregata/ /seɡrē'ɡātə/ /sɛɡri'ɡetə/
~ Selah/ /'sēlə/ /'silə/
~ Seleucid/ /sə'lüsid/ /sə'lusɪd/
~ Selta/ /'seltə/ /'sɛltə/
~ Sepharvites/ /'sēfärvīts/ /'sifɑrvaits/
~ Sepphoris/ /sə'fȯrəs/ /sə'fɔrəs/
~ Serapatatia/ /serəpə'tāshə/ /sɛrəpə'teʃə/
~ Seraphington/ /sə'rafiŋtən/ /sə'ræfɪŋtən/
~ servital/ /'sərvətəl/ /'sɝvətəl/
~ Sethard/ /'sethärd/ /'sɛθɑrd/
~ Shabattum/ /shə'batəm/ /ʃə'bætəm/
~ Shechem/ /'shekəm/ /'ʃɛkəm/
~ Shekinah/ /shi'kēnə/ /ʃɪ'kinə/
~ Shema/ /shə'mä/ /ʃə'mɑ/
~ Shittim/ /'shitim/ /'ʃɪtɪm/
~ Shunem/ /'shünəm/ /'ʃunəm/
~ Sibmah/ /'sibmä/ /'sɪbmɑ/
~ Sidon/ /'sīdən/ /'saidən/
~ Siloam/ /si'lōəm/ /sɪ'loəm/
~ Singlangton/ /siŋ'laŋtən/ /sɪŋ'læŋtən/
~ Solitarington/ /säli'teriŋtən/ /sɑlɪ'tɛrɪŋtən/
~ Solonia/ /sō'lōn(ē)ə/ /so'loniə/
~ Sonarington/ /sō'neriŋtən/ /so'nɛrɪŋtən/
~ Sonta-an/ /'säntə-an/ /'sɑntə-æn/
~ Sonta-en/ /'säntə-en/ /'sɑntə-ɛn/
~ Sontad/ /'säntad/ /sɑntæd/
~ Sortoria/ /sȯr'tōr(ē)ə/ /sɔr'toriə/
~ Spiritington/ /spir'itiŋtən/ /spɪr'ɪtɪŋtən/
~ spironga/ /spī'roŋɡə/ /spai'rɔŋɡə/
~ Splandon/ /'splandän/ /splændɑn/
~ spornagia/ /spȯr'nāɡ(ē)ə/ /spɔr'neɡiə/
~ Succoth/ /'səkäth/ /'sʌkɑθ/
~ Sudna/ /'sədnä/ /'sʌdnɑ/
~ Suduanism/ /'südwänizm/ /'sudwɑnɪzm/
~ Suites/ /'süīts/ /'suaits/
~ superaphic/ /süpə(r)'afik/ /supɚ'æfɪk/
~ supernaphim/ /sü'pərnəfim/ /su'pɝnəfɪm/
~ Susa/ /'süsa/ /'susə/
~ susatia/ /sü'sāshə/ /su'seʃə/
~ suzerainty/ /'süzərentē/ /'suzɚɛnti/
~ Sychar/ /'sīkär/ /'sikɑr/

~ T
~ Tabamantia/ /tabə'manshə/ /tæbə'mænʃə/
~ Tabor/ /'tābə(r)/ /'tebɚ/
~ Tarentum/ /tə'rentəm/ /tə'rɛntəm/
~ Tarichea/ /tə'rēkēə/ /tə'rikiə/
~ Tarshish/ /'tärshish/ /'tɑrʃɪʃ/
~ Teherma/ /tē'hərmə/ /ti'hɝmə/
~ Tenskwatawa/ /ten'skwätəwə/ /tɛn'skwɑtəwə/
~ tertiaphim/ /'tərsh(ē)əfim/ /'tɝʃiəfɪm/
~ Thamna/ /'thamnə/ /'θæmnə/
~ Thapsacus/ /'thapsəkəs/ /'θæpsəkəs/
~ Tiglath/ /'tiɡlath/ /'tɪɡlæθ/
~ Todan/ /'tōdan/ /'todæn/
~ tranosta/ /trə'nōstə/ /trə'nostə/
~ triata/ /trī'atə/ /trai'ætə/
~ triodity/ /trī'äditē/ /trai'ɑdɪtɪ/
~ Troas/ /'trōaz/ /'troæz/
~ Tubal-Cain/ /'tyübəl/'kān/ /'tjubəl/'ken/
~ Tut/ /'tət/ /'tʌt/
~ Tyrannus/ /tə'ranəs/ /tə'rænəs/
~ Tyre/ /'tīr/ /'tair/
~ Tyrian/ /ti'rēən/ /tɪ'riən/
~ Tyrus/ /'tīrəs/ /'tairəs/

~ U
~ ultimata/ /əlti'mātə/ /altɪ'metə/
~ ultimaton/ /'əltimətän/ /'ʌltɪmətɑn/
~ Umajor/ /yü'mājə(r)/ /ju'medʒɚ/
~ Uminor/ /yü'mīnə(r)/ /ju'mainɚ/
~ univitatia/ /yünivi'tāshə/ /junɪvɪ'teʃə/
~ Ur/ /er/ /ɚ/
~ Urantia/ /yü'ranshə/ /ju'rænʃə/
~ Urmia/ /'ürmēə/ /'urmiə/
~ Usatia/ /yü'sāshə/ /ju'seʃə/
~ Uversa/ /yü'vərsə/ /ju'vɝsə/

~ V
~ Van/ /van/ /væn/
~ Vanites/ /'vanīts/ /'vænaits/
~ Veluntia/ /vē'lənshə/ /vi'lʌnʃə/
~ Vevona/ /vē'vōnə/ /vi'vonə/
~ Vicegerington/ /vīs'jeriŋtən/ /vais'dʒɛrɪŋtən/
~ Vilton/ /'viltən/ /vɪltən/
~ Vorondadek/ /vō'rändədək/ /vo'rɑndədɛk/

~ W
~ Wolvering/ /'wúlvə(r)iŋ/ /'wʊlvɚɪŋ/

~ Y
~ Yahweh/ /'yäwe/ /'yɑwɛ/

~ Z
~ Zaccheus/ /zə'kēəs/ /zə'kiəs/
~ Zaphon/ /'zāfän/ /'zɛfɑn/
~ Zebulun/ /'zebyülən/ /'zɛbjulən/ /'zɛbjulən/
~ Zelotes/ /zē'lōtēz/ /zi'lotiz/
~ Zophar/ /'zōfə(r)/ /zofɚ/

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Thu Oct 10, 2019 8:06 pm

(online link required changes to certain terms for the 'ay' sound)

:sunflower: How to Pronounce Terms in the Urantia Book:
(edited from https://www.urantia.org/study/guide-pro ... antia-book )

:roll Copy and paste rightmost term (including '/') into:
https://itinerarium.github.io/phoneme-synthesis/
then press Pronounce. First try: /ju'rænʃə/ ;)

~ A
~ Abaddon/ /'abədän/ /'æbədɑn/
~ abandonters/ /abən'däntə(r)z/ /æbən'dɑntɚz/
~ Abila/ /'abilə/ /'æbɪlə/
~ Abimelech/ /ə'biməlek/ /ə'bɪməlɛk/
~ absoluta/ /absō'lütə/ /æbso'lutə/
~ absolutum/ /absō'lütəm/ /æbso'lutəm/
~ absonite/ /'absənīt/ /'æbsənait/
~ absoniters/ /absə'nītə(r)z/ /'æbsə'naitɚz/
~ absonity/ /ab'sänitē/ /æb'sɑnɪti/
~ Achaia/ /ə'kāə/ /ə'keiə/
~ Actium/ /'aktēəm/ /'æktiəm/
~ Adamsonites/ /'adəmsənīts/ /'ædəmsənaits/
~ Aden/ /'ādən/ /'eidən/
~ Agaman/ /'aɡəmən/ /'æɡəmən/
~ agondontors/ /aɡən'däntə(r)z/ /æɡən'dɑntɚz/
~ Agrippa/ /ə'ɡripə/ /ə'ɡrɪpə/
~ Alpheus/ /al'fēəs/ /æl'fiəs/
~ Alvoring/ /'alvȯriŋ/ /'ælvɔrɪŋ/
~ Amadon/ /'amədän/ /'æmədɑn/
~ Amadonites/ /'amədänīts/ /'æmədɑnaits/
~ Amathus/ /'aməthəs/ /'æməθəs/
~ Amenemope/ /ämenə'mōpə/ /ɑmɛnə'mopə/
~ Amosad/ /'amōsad/ /'æmosæd/
~ Anaxand/ /'anəksand/ /'ænəksænd/
~ Andon/ /'andän/ /'ændɑn/
~ Andonic/ /an'dänik/ /æn'dɑnɪk/
~ Andonites/ /'andänīts/ /'ændɑnaits/
~ Andovontia/ /andō'vänshə/ /ændo'vɑnʃə/
~ Andronover/ /an'dränōvə(r)/ /æn'drɑnovɚ/
~ Ang/ /aŋ/ /æŋ/
~ Angamon/ /'aŋɡəmän/ /'æŋɡəmɑn/
~ Angona/ /aŋ'ɡōnə/ /æŋ'ɡonə/
~ Annas/ /'anəs/ /'ænəs/
~ Anova/ /an'ōvə/ /æn'ovə/
~ Antipas/ /'antipəs/ /'æntɪpəs/
~ Antipatris/ /an'tipətris/ /æn'tɪpətrɪs/
~ Apostolic/ /apəs'tälik/ /æpəs'tɑlɪk/
~ Aquila/ /'akwilə/ /'ækwɪlə/
~ Arbela/ /är'bēlə/ /ɑr'bilə/
~ Archelaus/ /ärkə'lāəs/ /ɑrkə'leiəs/
~ Areopagus/ /ärē'äpəɡəs/ /ɑri'ɑpəɡəs/
~ Areopolis/ /ärē'äpōlis/ /æri'ɑpilɪs/
~ Aristotelian/ /aristō'tēlyen/ /ærɪsto'tiljɛn/
~ Arius/ /ə'riəs/ /ə'raiəs/
~ Aroer/ /ə'rōə(r)/ /ə'roɚ/
~ Ascendington/ /ə'sendiŋtən/ /ə'sɛndɪŋtən/
~ Ashdod/ /'ashdäd/ /'æʃdɑd/
~ Ashtaroth/ /'ashtərȯth/ /'cʃtərɔθ/
~ Ashurbanipal/ /ashə(r)'bänəpäl/ /æʃɚ'bɑnəpɑl/
~ Asmonean/ /azmə'nēən/ /æzmə'niən/
~ Assuntia/ /ə'sənshə/ /ə'sʌn'ʃə/
~ Athanasius/ /athə'nāshəs/ /æθə'neiʃəs/
~ Avonal/ /'avənəl/ /'ævənəl/

~ B
~ Baal/ /'bāəl/ /'beiəl/
~ Bablod/ /'babläd/ /'bæblɑd/
~ Bablot/ /'bablät/ /'bæblɑt/
~ Badonan/ /'badōnan/ /'bædonæn/
~ Badonites/ /'badōnīts/ /'bædonaits/
~ Barabbas/ /bə'rabəs/ /bə'ræbəs/
~ Bartimeus/ /bärtə'māəs/ /bɑrtə'meiəs/
~ Batanea/ /batə'nēə/ /bætə'niə/
~ Bautan/ /'bȯtan/ /'bɔtæn/
~ Beeroth/ /'bēəräth/ /'biərɑθ/
~ Beersheba/ /bir'shēbə/ /bɪr'ʃibə/
~ Beit/Adis/ /'bāt'adis/ /'beit'ædɪs/
~ Beit/Jenn/ /'bāt'jen/ /'beit'dʒɛn/
~ Bethabara/ /bə'thabərə/ /be'θæbərə/
~ Bethel/ /'bethəl/ /'bɛθəl/
~ Beth/Meon/ /'beth/'mēän/ /'bɛθ/'mian/
~ Beth-Nimrah/ /'beth/'nimrä/ /'bɛθ/'nɪmra/
~ Beth/Peor/ /'beth/'pēȯr/ /'bɛθ/'piɔr/
~ Bethphage/ /beth'fājē/ /bɛθ'feidʒi/
~ Bethsaida/ /beth'sāidə/ /bɛθ'seidə/
~ Beth/Shean/ /'beth/'shēən/ /'bɛθ/'ʃiən/
~ Beth-zur/ /'beth/'zür/ /'bɛθ/zur/
~ Bildad/ /'bildad/ /'bɪldæd/
~ Bithynia/ /bi'thinēə/ /bɪ'θɪniə/
~ Bon/ /bän/ /bɑn/
~ Bosora/ /'bäsōrə/ /'bɑsorə/
~ Busiris/ /byü'sīris/ /bju'sairɪs/

~ C
~ Caesarea/ /sesə'rēə/ /sɛsə'riə/
~ Caiaphas/ /'kīəfəs/ /'kaiəfəs/
~ Caligastia/ /kali'ɡast(ē)ə/ /kælɪ'ɡæstiə/
~ Callirrhoe/ /kali'rōə/ /kælɪ'roə/
~ Cana/ /'kānə/ /'kəinə/
~ Cano/ /'kānō/ /'kəino/
~ Capernaum/ /kə'pərnāəm/ /kə'pɝneiəm/
~ Capitolias/ /kapi'tōlēəs/ /kæpɪ'toliəs/
~ Cappadocia/ /kapə'dōshə/ /kæpə'doʃə/
~ Capua/ /kap'yüa/ /kæp'juə/
~ Caspin/ /'kaspin/ /'kæspɪn/
~ Cedes/ /'sedēz/ /'sɛdiz/
~ Celsus/ /'selsəs/ /'sɛlsəs/
~ Celta/ /'seltə/ /'sɛltə/
~ Charax/ /'chäraks/ /'tʃaræks/
~ Chazan/ /'khäzen/ /'c̣azɛn/
~ Chorazin/ /kō'rāzin/ /ko'reizɪn/
~ chronoldek/ /kre'näldek/ /krə'nɑldɛk/
~ Chuza/ /'küzə/ /'kuzə/
~ Claudus/ /'klȯdəs/ /'klɔdəs/
~ Cleopas/ /'klēəpəs/ /'kliəpəs/
~ Clopas/ /'klōpəs/ /'klopəs/
~ Crispus/ /'krispəs/ /'krɪspəs/
~ Cuthites/ /'küthīts/ /'kuθaits/
~ Cymboyton/ /sim'bȯitən/ /sɪm'bɔitən/
~ Cyrene/ /sī'rēnə/ /sai'rinə/

~ D
~ Dabaritta/ /dabə'ritə/ /dæbə'rɪtə/
~ Dalamatia/ /dalə'māshə/ /dælə'meiʃə/
~ Daligastia/ /dali'ɡast(ē)ə/ /dælɪ'ɡæstiə/
~ Daynals/ /'dānälz/ /'deinɑlz/
~ Decapolis/ /de'capōlis/ /dɛ'cæpolɪs/
~ denarii/ /dē'nerēī/ /di'nɛriai/
~ Didymus/ /'didəməs/ /'dɪdəməs/
~ Dilmat/ /'dilmät/ /'dɪlmɑt/
~ Dilmun/ /'dilmən/ /'dɪlmən/
~ Dion/ /'dēän/ /'diɑn/
~ Dium/ /'dēəm/ /'diəm/
~ Dives/ /'dīvēz/ /'daiviz/
~ Divinington/ /di'viniŋtən/ /di'vɪnɪŋtən/

~ E
~ Eber/ /'ēbə(r)/ /'ibɚ/
~ Edentia/ /ē'denshə/ /I'dɛnʃə/
~ Edrei/ /'edrēī/ /'ɛdriai/
~ Eliphaz/ /'eləfaz/ /'ɛləfæz/
~ El Elyon/ /'el el'yȯn/ /'ɛl ɛl'yɔn/
~ Elealah/ /ēlē'ālə/ /ili'eilə/
~ Elohim/ /elō'hēm/ /ɛlo'him/
~ El/Shaddai/ /'el/'shädī/ /'ɛl/'ʃɑdai/
~ Emmaus/ /e'māəs/ /ɛ'meiəs/
~ Endor/ /'endȯr/ /'ɛndɔr/
~ En/Ganim/ /'en/'ganim/ /'ɛn/'ɡænɪm/
~ Engedi/ /en'ɡedē/ /ɛn'ɡɛdi/
~ Enos/ /'ēnōs/ /'inos/
~ Ensa/ /'ensə/ /'ɛnsə/
~ Ephesus/ /'efesəs/ /'ɛfɛsəs/
~ Ephraim/ /'efrēəm/ /'ifriəm/
~ Esdraelon/ /esdrā'ēlän/ /ɛsdrei'ilɑn/
~ Esta/ /'estə/ /'ɛstə/
~ Essenes/ /e'sēnz/ /ɛ'sinz/
~ Eventod/ /'ēvəntäd/ /'ivəntɑd/

~ F
~ Fad/ /fad/ /fæd/
~ Fanoving/ /'fanōōviŋ/ /'fænovɪŋ/
~ Fantad/ /'fantad/ /'fæntæd/
~ finaliter/ /fī'nalitə(r)/ /fai'nælɪtɚ/
~ Flavius/ /'flāvēəs/ /'fleiviəs/
~ Fonta/ /'fäntə/ /'fɑntə/
~ Fortant/ /'fȯrtant/ /'fɔrtænt/
~ frandalank/ /'frandəlank/ /'frændəlænk/

~ G
~ Gadara/ /'ɡadərə/ /'ɡædərə/
~ Gadda/ /'ɡadə/ /'ɡædə/
~ Gadiah/ /ɡə'dīə/ /ɡə'daiə/
~ Gaius/ /'ɡāəs/ /'ɡeiəs/
~ Galantia/ /ɡə'lanshə/ /ɡə'lænʃə/
~ Galatia/ /ɡə'lāshə/ /ɡə'leiʃə/
~ Gamala/ /ɡə'mälə/ /ɡə'mɑlə/
~ Gamaliel/ /ɡə'mālēəl/ /ɡə'meiliəl/
~ Ganid/ /'ɡānid/ /'ɡeinɪd/
~ Gavalia/ /ɡə'vāl(ē)ə/ /ɡə'veliə/
~ Geba/ /'ɡēbə/ /'ɡibə/
~ Gehenna/ /ɡē'henə/ /ɡi'hɛnə/
~ Gerasa/ /ɡe'räsə/ /ɡɛ'rɑsə/
~ Gerizim/ /'ɡerəzim/ /'ɡɛrəzɪm/
~ Gethsemane/ /ɡeth'semənē/ /ɡɛθ'sɛməni/
~ Gilboa/ /ɡil'bōə/ /ɡɪl'boə/
~ Gilead/ /'ɡilēad/ /'ɡɪliæd/
~ Gischala/ /ɡis'shälə/ /ɡɪs'ʃɑlə/
~ Glantonia/ /ɡlan'tōn(ē)a/ /ɡlæn'toniə/
~ Godad/ /'ɡōdad/ /'ɡodæd/
~ Golgotha/ /'ɡälɡəthə/ /'ɡɑlɡəθə/
~ Gonod/ /'ɡōnäd/ /'ɡonɑd/
~ Gophna/ /'ɡōfnə/ /'ɡofnə/
~ gradant/ /'ɡrādant/ /'ɡreidænt/
~ Grandfanda/ /ɡrand'fandə/ /ɡrænd'fændə/
~ gravita/ /'ɡravitə/ /'ɡrævɪtə/
~ Guites/ /'ɡüīts/ /'ɡuaits/

~ H
~ Hallel/ /hä'lāl/ /hɑ'leil/
~ Hamathites/ /'hāmathīts/ /'heimæθaits/
~ Han (Empire)/ /han/ /hɑn/
~ Hanavard/ /'hanəvärd/ /'hænevɑrd/
~ Hap/ /hap/ /hæp/
~ Hatita/ /hə'tītə/ /hə'taitə/
~ Havona/ /hə'vōnə/ /hə'vonə/
~ Hebron/ /'hebrən/ /'hɛbrən/
~ Heldua/ /'heldüa/ /'hɛlduə/
~ Henselon/ /'hensəlän/ /'hɛnsəlɑn/
~ Herodias/ /hə'rōdēəs/ /hə'rodiəs/
~ Herodians/ /hə'rōdēenz/ /hə'rodiɛnz/
~ Heshbon/ /'heshbän/ /'hɛʃbɑn/
~ Hesunanin/ /hesyü'nanin/ /'hɛsju'nænɪn/
~ Hierapolis/ /hīə(r)'äpōlis/ /haiɚ'ɑpolɪs/
~ Hildana/ /hil'dänə/ /hɪl'dɑnɑ/
~ Hinnom/ /'hinäm/ /'hɪnɑm/
~ Holdant/ /'hōldant/ /'holdænt/
~ Hyrcanus (John)/ /hə(r)'knāəs/ /hɚ'keinəs/

~ I
~ Idumean/ /idyü'mēən/ /ɪdju'miən/
~ Ikhnaton/ /ik'nätən/ /ɪk'nɑtən/
~ Iron/ /'ērän/ /'ɪrɑn/
~ Iscariot/ /is'kerēət/ /ɪs'kɛriət/

~ J
~ Jabbok/ /'jabək/ /'dʒæbək/
~ Jainism/ /'jīnizm/ /'dʒainɪzm/
~ Jairus/ /'jārəs/ /'dʒeirəs/
~ Jamniah/ /'jamnēə/ /'dʒæmniə/
~ Jansad/ /'jansad/ /'dʒænsæd/
~ Japhia/ /'jafēə/ /'dʒæfiə/
~ Jaram/ /'jāram/ /'dʒeiræm/
~ Jehu/ /'jēhü/ /'dʒihu/
~ Jerusem/ /jə'rüsem/ /dʒə'rusɛm/
~ Jerusemites/ /jə'rüsemīts/ /dʒə'rusɛmaits/
~ Jesus'/(possessive/form)/ /'jēzəs/ /'dʒizəs/
~ Jezreel/ /'jezrēəl/ /'dʒɛzriəl/
~ Joab/ /'jōab/ /'dʒoæb/
~ Jogbehah/ /jäɡ'bēhə/ /dʒɑɡ'bihə/
~ Joppa/ /'jäpə/ /'dʒɑpə/
~ Jose/ /'jōsə/ /'dʒosə/
~ Jotapata/ /jō'täpəcccc/ /dʒo'tɑpətə/
~ Judaizer/ /'jüdēīzə(r)/ /'dʒudiaizɚ/
~ Justa/ /'jəstə/ /'dʒʌstə/
~ Justus/ /'jəstəs/ /'dʒʌstəs/

~ K
~ Kanata/ /kə'nätə/ /kə'nɑtə/
~ Karahta/ /kä'rätä/ /kɑ'rɑtɑ/
~ Karuska/ /kə'rüskə/ /kə'ruskə/
~ Katro/ /'katrō/ /'kætro/
~ Kenan/ /'kēnan/ /'kinæn/
~ Kenites/ /'kēnīts/ /'kinaits/
~ Kerioth/ /'kērēäth/ /'kiriaθ/
~ Kheresa/ /kə'resə/ /kə'rɛsə/
~ Kidron/ /'kidrən/ /'kɪdrən/
~ Kirmeth/ /'kərməth/ /'kɝməθ/
~ Kopet/Dagh/ /'kōpet/'däzh/ /'kopɛt/'dɑʒ/

~ L
~ Lamech/ /'lāmek/ /'leimɛk/
~ Lanaforge/ /'lanəfȯrj/ /'lænəfɔrdʒ/
~ Lanonandek/ /lə'nänəndek/ /lə'nɑnəndɛk/
~ Lao-tse/ /'läō/'tsü/ /'lao/'tsu/
~ Laotta/ /lā'ätə/ /lei'ɑtə/
~ Lasea/ /lä'sēə/ /lɑ'siə/
~ Lausanne/ /lō'zan/ /lo'zæn/
~ Leah/ /'lēə/ /'liə/
~ Lebbeus/ /'le'bēəs/ /lɛ'biəs/
~ Lebonah/ /le'bōnə/ /lɛ'bonə/
~ Legatus/ /'leɡətəs/ /'lɛɡətəs/
~ Levi/ /'lēvī/ /'livai/
~ Levites/ /'lēvīts/ /'livaits/
~ Levitical/ /li'vitikəl/ /lɪ'vɪtɪkəl/
~ Livias/ /'livēəs/ /'lɪviəs/
~ Loyalatia/ /lȯ(i)yə'lāshə/ /lɔiə'leiʃə/
~ Lut/ /lət/ /lʌt/
~ Lutentia/ /lü'tenshə/ /lu'tɛnʃə/
~ Luz/ /ləz/ /lʌz/
~ Lydda/ /'lidə/ /'lɪdə/
~ Lysimachia/ /līsimə'kēə/ /laisɪmə'kiə/

~ M
~ Macad/ /mə'käd/ /mə'kɑd/
~ Maccabean/ /makə'bēən/ /mækə'biən/
~ Machaerus/ /mə'kērəs/ /mə'kirəs/
~ Machaerian/ /mə'kērēən/ /mə'kiriən/
~ Machiventa/ /maki'ventə/ /mækɪ'vɛntə/
~ Madon/ /'mādän/ /'meidɑn/
~ Magadan/ /'maɡədan/ /'mæɡədæn/
~ Magdala/ /'maɡdələ/ /'mæɡdələ/
~ Magi/ /'majī/ /'mædʒai/
~ Majeston/ /mə'jestän/ /mə'dʒɛstɑn/
~ Malach/ /'maläk/ /'mælɑk/
~ Malachi/ /'maləkī/ /'mæləkai/
~ Malavatia/ /malə'vāshə/ /mælə'veiʃə/
~ Malkus/ /'malkəs/ /'mælkəs/
~ Malvorian/ /mal'vȯr(ē)ən/ /mæl'vɔriən/
~ Manotia/ /man'ōshə/ /mæn'oʃə/
~ Manovandet/ /manō'vandet/ /mæno'vændɛt/
~ Mansant/ /'mansant/ /'mænsænt/
~ mansonia/ /man'sōn(ē)ə/ /mæn'soniə/
~ Mansurotia/ /mansü'rōshə/ /mænsu'roʃə/
~ Mantutia/ /man'tüshə/ /mæn'tuʃə/
~ Mardus/ /'märdəs/ /'mɑrdəs/
~ Matadormus/ /matə'dȯrməs/ /mætə'dɔrməs/
~ Matthias/ /mə'thīəs/ /mə'/θaiəs/
~ Maza/ /'mäzə/ /'mɑzə/
~ Medeba/ /'medəbə/ /'mɛdəbə/
~ Meganta/ /me'jantə/ /mɛ'dʒæntə/
~ Megiddo/ /me'ɡidō/ /mɛ'gɪdo/
~ Mek/ /mek/ /mɛk/
~ Melchizedek/ /mel'kizədek/ /mɛl'kɪzədɛk/
~ Melkarth/ /'melkärth/ /'mɛlkɑrθ/
~ Merom/ /'mēräm/ /mɪrɑm/
~ Messianic/ /mesē'anik/ /mɛsi'ænɪk/
~ Midianites/ /'midēənīts/ /'mɪdiənaits/
~ midsonite/ /'midsənīt/ /'mɪdsənait/
~ Milcha/ /'milkə/ /'mɪlkə/
~ Mispeh/ /'mizpə/ /'mɪzpə/
~ Monmatia/ /män'māshə/ /mɑn'meiʃə/
~ monota/ /mən'ōtə/ /mən'otə/
~ morontia/ /mō'ränshə/ /mo'rɑnʃə/
~ mota/ /'mōtə/ /'motə/

~ N
~ Nabodad/ /'nabōdad/ /'næbodæd/
~ Nabon/ /'nābän/ /'neibɑn/
~ Nahor/ /'nāhȯr/ /'neihɔr/
~ Nain/ /nān/ /nein/
~ Nalda/ /'näldə/ /'nɑldə/
~ Nambia/ /'namb(ē)ə/ /'næmbiə/
~ Nasanta/ /nə'santə/ /nə'sæntə/
~ Nebadon/ /'nebədän/ /'nɛbədɑn/
~ Nicopolis/ /ni'käpōlis/ /nɪ'kɑpolɪs/
~ Ninevah/ /'ninevə/ /'nɪnɛvə/
~ Nod/ /näd/ /nɑd/
~ Nodites/ /'nädits/ /'nɑdaits/
~ Nog/ /näɡ/ /nɑɡ/
~ Norana/ /nȯ'ranə/ /nɔ'rænə/
~ Norlatiadek/ /nȯr'lashədek/ /nɔr'læʃədɛk/

~ O
~ Olivet/ /'älivet/ /'ɑlɪvɛt/
~ omniaphim/ /'ämnēəfim/ /'ɑmniəfɪm/
~ Onagar/ /änəɡär/ /'ɑnəɡɑr/
~ Onamonalonton/ /änəmänə'läntän/ /ɑnəmɑnə'lɑntɑn/
~ Ophel/ /'ōfəl/ /'ofəl/
~ Orlandof/ /'ȯrlandȯf/ /'ɔrlændɔf/
~ Orvonon/ /'ȯrvōnän/ /'ɔrvonɑn/
~ Orvonton/ /ȯr'väntän/ /ɔr'vɑntɑn/

~ P
~ Palonia/ /pal'ōn(ē)ə/ /pæl'oniə/
~ Panoptia/ /pan'äpshə/ /pæn'ɑpʃə/
~ Pantaenus/ /pan'tāənəs/ /pæn'teiənəs/
~ Paphos/ /'pāfəs/ /'peifəs/
~ Parthia/ /'pärthēə/ /'pɑrθiə/
~ paschal/ /'paskəl/ /'pæskəl/
~ Patmos/ /'patmäs/ /'pætmɑs/
~ Patrae/ /'patrāə/ /'pætreiə/
~ Pella/ /'pelə/ /'pɛlə/
~ Penuel/ /pen'yüəl/ /pɛn'juəl/
~ Perea/ /pē'rēə/ /pi'riə/
~ Perpetua/ /pə(r)'pet/yüə/ /pɚ'pɛtjuə/
~ Pharisaic/ /feri'sāik/ /fɛrɪ'seik/
~ Phasaelis/ /fə'sāəlis/ /fə'seiəlɪs/
~ Philippi/ /fi'lipī/ /fɪ'lɪpai/
~ Philo/ /'filō/ /'failo/
~ Pisidia/ /pi'sidēə/ /pɪ'sɪdiə/
~ Porogia/ /pō'rōj(ē)ə/ /po'rodʒiə/
~ Porphyreon/ /pȯr'firēən/ /pɔr'fairiən/
~ Porshunta/ /pȯr'shəntə/ /pɔr'ʃʌntə/
~ Portalon/ /'pȯrtəlän/ /'pɔrtəlɑn/
~ praetorium/ /prē'tȯrēəm/ /pri'tɔriəm/
~ Ptolemais/ /täle'māəs/ /tɑlɛ'meiəs/
~ Purim/ /'púrim/ /'purɪm/

~ R
~ Ragaba/ /'raɡəbə/ /'ræɡəbə/
~ Ramah/ /'rämə/ /'rɑmə/
~ Ramath/ /'rāməth/ /'reiməθ/
~ Ramman/ /'ramän/ /'ræmɑn/
~ Rantowoc/ /'rantōwäk/ /'ræntowɑk/
~ Rantulia/ /ran'tül(ē)ə/ /ræn'tuliə/
~ Ratta/ /'ratə/ /'rætə/
~ Rimmon/ /'rimän/ /'rɪmɑn/
~ Rodan/ /'rōdan/ /'rodæn/

~ S
~ Sadduccee(s)/ /'sajəsē(z)/ /'sædʒəsi(z)/
~ Sadib/ /'sādib/ /'seidɪb/
~ Safed/ /'safed/ /'sæfɛd/
~ Salamis/ /'saləmis/ /'sæləmɪs/
~ Salome/ /sa'lōmē/ /sæ'lomi/
~ Salsatia/ /sal'sāshə/ /sæl'seiʃə/
~ Salvington/ /'salviŋtən/ /'sælvɪŋtən/
~ Samaria/ /sə'merēə/ /sə'mɛriə/
~ Sandmatia/ /sand'māshə/ /sænd'meiʃə/
~ Sangik/ /'sanɡik/ /'sænɡɪk/
~ Sanhedrin/ /san'hedrin/ /sæn'hɛdrɪn/
~ sanobim/ /'sanōbim/ /'sænobɪm/
~ Sansa/ /'sansə/ /'sænsə/
~ Sanselon/ /'sansəlän/ /'sænsəlɑn/
~ Sarepta/ /sa'reptə/ /sæ'rɛptə/
~ Sargan/ /'särɡan/ /'sɑrɡæn/
~ Sargon/ /'särɡän/ /sɑrɡɑn/
~ Sarid/ /'serid/ /'sɛrɪd/
~ Sartaba/ /sär'täbə/ /sɑr'tɑbə/
~ Sasta/ /'sastə/ /'sæstə/
~ Satania/ /sə'tān(ē)ə/ /sə'teinia/
~ Sato/ /'sātō/ /'seito/
~ Scythopolis/ /si'thäpōlis/ /sɪ'θɑpolɪs/
~ Sebaste/ /si'bastə/ /sɪ'bæstə/
~ seconaphim/ /sə'känəfim/ /sə'kɑnəfɪm/
~ secoraphic/ /sekō'rafik/ /sɛko'ræfɪk/
~ segregata/ /seɡrē'ɡātə/ /sɛɡri'ɡeitə/
~ Selah/ /'sēlə/ /'silə/
~ Seleucid/ /sə'lüsid/ /sə'lusɪd/
~ Selta/ /'seltə/ /'sɛltə/
~ Sepharvites/ /'sēfärvīts/ /'sifɑrvaits/
~ Sepphoris/ /sə'fȯrəs/ /sə'fɔrəs/
~ Serapatatia/ /serəpə'tāshə/ /sɛrəpə'teiʃə/
~ Seraphington/ /sə'rafiŋtən/ /sə'ræfɪŋtən/
~ servital/ /'sərvətəl/ /'sɝvətəl/
~ Sethard/ /'sethärd/ /'sɛθɑrd/
~ Shabattum/ /shə'batəm/ /ʃə'bætəm/
~ Shechem/ /'shekəm/ /'ʃɛkəm/
~ Shekinah/ /shi'kēnə/ /ʃɪ'kinə/
~ Shema/ /shə'mä/ /ʃə'mɑ/
~ Shittim/ /'shitim/ /'ʃɪtɪm/
~ Shunem/ /'shünəm/ /'ʃunəm/
~ Sibmah/ /'sibmä/ /'sɪbmɑ/
~ Sidon/ /'sīdən/ /'saidən/
~ Siloam/ /si'lōəm/ /sɪ'loəm/
~ Singlangton/ /siŋ'laŋtən/ /sɪŋ'læŋtən/
~ Solitarington/ /säli'teriŋtən/ /sɑlɪ'tɛrɪŋtən/
~ Solonia/ /sō'lōn(ē)ə/ /so'loniə/
~ Sonarington/ /sō'neriŋtən/ /so'nɛrɪŋtən/
~ Sonta-an/ /'säntə-an/ /'sɑntə-æn/
~ Sonta-en/ /'säntə-en/ /'sɑntə-ɛn/
~ Sontad/ /'säntad/ /sɑntæd/
~ Sortoria/ /sȯr'tōr(ē)ə/ /sɔr'toriə/
~ Spiritington/ /spir'itiŋtən/ /spɪr'ɪtɪŋtən/
~ spironga/ /spī'roŋɡə/ /spai'rɔŋɡə/
~ Splandon/ /'splandän/ /splændɑn/
~ spornagia/ /spȯr'nāɡ(ē)ə/ /spɔr'neiɡiə/
~ Succoth/ /'səkäth/ /'sʌkɑθ/
~ Sudna/ /'sədnä/ /'sʌdnɑ/
~ Suduanism/ /'südwänizm/ /'sudwɑnɪzm/
~ Suites/ /'süīts/ /'suaits/
~ superaphic/ /süpə(r)'afik/ /supɚ'æfɪk/
~ supernaphim/ /sü'pərnəfim/ /su'pɝnəfɪm/
~ Susa/ /'süsa/ /'susə/
~ susatia/ /sü'sāshə/ /su'seiʃə/
~ suzerainty/ /'süzərentē/ /'suzɚɛnti/
~ Sychar/ /'sīkär/ /'sikɑr/

~ T
~ Tabamantia/ /tabə'manshə/ /tæbə'mænʃə/
~ Tabor/ /'tābə(r)/ /'teibɚ/
~ Tarentum/ /tə'rentəm/ /tə'rɛntəm/
~ Tarichea/ /tə'rēkēə/ /tə'rikiə/
~ Tarshish/ /'tärshish/ /'tɑrʃɪʃ/
~ Teherma/ /tē'hərmə/ /ti'hɝmə/
~ Tenskwatawa/ /ten'skwätəwə/ /tɛn'skwɑtəwə/
~ tertiaphim/ /'tərsh(ē)əfim/ /'tɝʃiəfɪm/
~ Thamna/ /'thamnə/ /'θæmnə/
~ Thapsacus/ /'thapsəkəs/ /'θæpsəkəs/
~ Tiglath/ /'tiɡlath/ /'tɪɡlæθ/
~ Todan/ /'tōdan/ /'todæn/
~ tranosta/ /trə'nōstə/ /trə'nostə/
~ triata/ /trī'atə/ /trai'ætə/
~ triodity/ /trī'äditē/ /trai'ɑdɪtɪ/
~ Troas/ /'trōaz/ /'troæz/
~ Tubal-Cain/ /'tyübəl/'kān/ /'tjubəl/'kein/
~ Tut/ /'tət/ /'tʌt/
~ Tyrannus/ /tə'ranəs/ /tə'rænəs/
~ Tyre/ /'tīr/ /'tair/
~ Tyrian/ /ti'rēən/ /tɪ'riən/
~ Tyrus/ /'tīrəs/ /'tairəs/

~ U
~ ultimata/ /əlti'mātə/ /altɪ'meitə/
~ ultimaton/ /'əltimətän/ /'ʌltɪmətɑn/
~ Umajor/ /yü'mājə(r)/ /ju'meidʒɚ/
~ Uminor/ /yü'mīnə(r)/ /ju'mainɚ/
~ univitatia/ /yünivi'tāshə/ /junɪvɪ'teiʃə/
~ Ur/ /er/ /ɚ/
~ Urantia/ /yü'ranshə/ /ju'rænʃə/
~ Urmia/ /'ürmēə/ /'urmiə/
~ Usatia/ /yü'sāshə/ /ju'seiʃə/
~ Uversa/ /yü'vərsə/ /ju'vɝsə/

~ V
~ Van/ /van/ /væn/
~ Vanites/ /'vanīts/ /'vænaits/
~ Veluntia/ /vē'lənshə/ /vi'lʌnʃə/
~ Vevona/ /vē'vōnə/ /vi'vonə/
~ Vicegerington/ /vīs'jeriŋtən/ /vais'dʒɛrɪŋtən/
~ Vilton/ /'viltən/ /vɪltən/
~ Vorondadek/ /vō'rändədək/ /vo'rɑndədɛk/

~ W
~ Wolvering/ /'wúlvə(r)iŋ/ /'wʊlvɚɪŋ/

~ Y
~ Yahweh/ /'yäwe/ /'yɑwɛ/

~ Z
~ Zaccheus/ /zə'kēəs/ /zə'kiəs/
~ Zaphon/ /'zāfän/ /'zeifɑn/
~ Zebulun/ /'zebyülən/ /'zɛbjulən/ /'zɛbjulən/
~ Zelotes/ /zē'lōtēz/ /zi'lotiz/
~ Zophar/ /'zōfə(r)/ /zofɚ/

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Fri Oct 11, 2019 1:06 pm

What Did Jesus Teach? (a UB study aid)
Re: http://aitnaru.org/images/WDJT.zip

:idea: Created several years ago, this collection of UB Papers 119-196
and the preceding topics of what Jesus taught is designed
for use with a computer browser.

:arrow: Unzip files into a preferred folder and click on WDJT.html to view.
Use the browser's features to navigate on this single large page.
Click on blue UB Paper:section.paragraph (P:S.p) to go there,
then use browser's back arrow to return.

Files do not contain executable code, like Javascript. 8)

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 13, 2019 8:06 am

Re: What Did Jesus Teach? (a UB study aid)

:geek: Geometer's secret ...

The beginning geometric design features
Quadrature with circle-squaring right triangles
where ratio of hypotenuse to long side = 2/sqrt(Pi).

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Tue Oct 15, 2019 12:48 pm

Re: What Did Jesus Teach? (a UB study aid)

:sunflower: New design added (a Word Cloud)
with complementing theme: "The Good News" 8)
(click on WDJT-News.gif to view)

Rod :D

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Tue Oct 15, 2019 9:33 pm

Re: What Did Jesus Teach? (a UB study aid)

:sunflower: Another Word Cloud added. 8)

OMG! It was impossible to create another fish design,
such is the nature of random word generation for a Cloud.
So, the second Cloud might be considered a "mural". :roll:

Rod :D

User avatar
Sandy
Staff
Posts: 21095
Joined: Sun Jan 30, 2005 8:51 pm
Please type in these numbers: 46373: 1111
Location: Illawarra District, New South Wales, Australia
Contact:

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Sandy » Wed Oct 16, 2019 12:03 am

Thank you, Rod! Your hard work and enthusiasm to share Jesus's Urantia Book teachings helps all of us. :sunflower:
xxSandy
“And at the end of the day, my friends, even if it is a long day, and this is a long day, love wins. Always.”
~Governor Andrew Cuomo~

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Wed Oct 16, 2019 2:53 pm

Re: What Did Jesus Teach? (a UB study aid)

:sunflower: A third Word Cloud was added. :roll

These Word Clouds have a certain "je ne sais quoi"
... if you like computer-generated art. :roll:

But true artists might say that "je ne sais quoi"
and "computer art" is an oxymoron. ;)

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 20, 2019 3:37 am

Re: http://aitnaru.org/images/Son_of_Man.pdf

Added link to WDJT.zip 8)

Rod :D

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 20, 2019 6:06 pm

Re: What Did Jesus Teach? (a UB study aid)

:roll Another Wordle design added to the zip
(good fishin' today in this 606 pond). 8)

Rod ... :bike: ...

User avatar
Sandy
Staff
Posts: 21095
Joined: Sun Jan 30, 2005 8:51 pm
Please type in these numbers: 46373: 1111
Location: Illawarra District, New South Wales, Australia
Contact:

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Sandy » Sun Oct 20, 2019 11:09 pm

Re: http://aitnaru.org/images/Son_of_Man.pdf

Added link to WDJT.zip 8)
That is a wonderful design, Rod. :thumright:

xxSandy
“And at the end of the day, my friends, even if it is a long day, and this is a long day, love wins. Always.”
~Governor Andrew Cuomo~

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Mon Oct 21, 2019 12:09 am

Sandy,

The shape of the Wordle design remains random; a fish shape is quite a catch! ;)
I caught the two best fish shapes in three hours of fishin'. :D

:geek: Crafter's secret: The two dates in the word list are ...
Aug 21, 7 BC - Jesus' birth day, Apr 9, AD 30 - Jesus' resurrection day.

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Tue Oct 22, 2019 2:06 pm

:sunflower: Re: What Did Jesus Teach? (a UB study aid),
available in: http://aitnaru.org/images/WDJT.zip

Morning musing about Wordle designs and other creativity ...

:idea: If feedback in other venues is an indicator, the new teacher(s) of Jesus' message
will not be among those currently associated with formal Urantia groups ...
since the Urantia Book itself seems to be the preferred message. ;)

8) About Wordle ...
There are 7 designs with words selected for "The Good News" theme. :roll

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Wed Oct 23, 2019 2:57 am

:bana: Pseudothumbs of lemurs reveal their evolutionary linkage to humans ...

Re: https://www.foxnews.com/science/omen-of ... eudothumbs

"The aye-aye, also known as a long-fingered lemur, gets a bad rap for its strange appearance. But a new study has revealed the nocturnal mammal has one feature that has surprised researchers — the first 'pseudothumb' ever found in a primate."

"The newly published research notes that aye-ayes, native to Madagascar, have a tiny structure comprised of bone and cartilage. It also has muscles around it 'that allows it to move in three directions - much the same way that human thumbs move'" 8)

From the Urantia Papers ...

"Certain African tribes teach that they are descended from the hyena, a Malay tribe from the lemur" (74:8.5)

"The great event of this glacial period was the evolution of primitive man. Slightly to the west of India, on land now under water and among the offspring of Asiatic migrants of the older North American lemur types, the dawn mammals suddenly appeared. These small animals walked mostly on their hind legs, and they possessed large brains in proportion to their size and in comparison with the brains of other animals." (61:6.1)

"A little more than one million years ago the Mesopotamian dawn mammals, the direct descendants of the North American lemur type of placental mammal, suddenly appeared. They were active little creatures, almost three feet tall; and while they did not habitually walk on their hind legs, they could easily stand erect. They were hairy and agile and chattered in monkeylike fashion, but unlike the simian tribes, they were flesh eaters. They had a primitive opposable thumb as well as a highly useful grasping big toe. From this point onward the prehuman species successively developed the opposable thumb while they progressively lost the grasping power of the great toe. The later ape tribes retained the grasping big toe but never developed the human type of thumb." (62:2.1)

See also: http://www.theub.org/part-iii.html#P061_6 ,
http://www.theub.org/part-iii.html#P062_2

Rod :)
.

User avatar
Sandy
Staff
Posts: 21095
Joined: Sun Jan 30, 2005 8:51 pm
Please type in these numbers: 46373: 1111
Location: Illawarra District, New South Wales, Australia
Contact:

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Sandy » Thu Oct 24, 2019 12:03 am

Thanks Rod,

That was very interesting. :D :sunflower:
It is great to see another "nod" to the information recorded in the Urantia book. 8)

xxSandy
“And at the end of the day, my friends, even if it is a long day, and this is a long day, love wins. Always.”
~Governor Andrew Cuomo~

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Thu Oct 24, 2019 2:12 am

More about the aye-aye lemur's pseudothumb:
https://www.sciencealert.com/aye-ayes-j ... cond-thumb

Rod :D

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Thu Oct 24, 2019 2:57 am

:idea: About the aye-aye lemur's pseudothumb ...

More evidence than "thumb" will be needed to convince anthropologists that humans are descended from lemurs,
but the UB's revelation - 65 years ago - that lemurs had thumbs (albeit, pseudothumb) is noteworthy! 8)

Rod :)

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Thu Oct 24, 2019 1:12 pm

Re: https://www.livescience.com/32503-why-h ... umans.html

"While we were migrating around the globe, inventing agriculture and visiting the moon, chimpanzees —
our closest living relatives — stayed in the trees, where they ate fruit and hunted monkeys."

Obviously ... since humans were never in the Monkey Model evolutionary tree
(explaining "why haven't all primates evolved into humans?"). ;)

Rod (Aye Aye!) :salut:

Amigoo
Family
Posts: 10779
Joined: Fri Mar 17, 2006 8:32 pm
Please type in these numbers: 46373: 0
Please type in these numbers:91294: 0
Location: Dallas, TX

Re: The benefits of reading the Urantia Book

Post by Amigoo » Sun Oct 27, 2019 2:22 pm

:sunflower: Re: What Did Jesus Teach? (a UB study aid),
available in: http://aitnaru.org/images/WDJT.zip

11 designs with words selected for "The Good News" theme,
a design to complement each of the faithful apostles. 8)

Rod :)

Post Reply